O NÁS

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Základy společnosti byly položeny v 70. letech minulého století při technologické restrukturalizaci tehdejších Chemických závodů ČSSP v Záluží, kdy byla ukončena výroba paliv na bázi chemického zpracování uhlí a zahájena rozsáhlá výstavba nových petrochemických výrob. Pro zajištění těchto investic byl osamostatněn a podstatně rozšířen tehdejší investiční odbor do útvaru náměstka pro výstavbu. Tento útvar byl při změně organizační struktury CHEMOPETROLu, a.s. v roce 1993 transformován do divize Cheminvest.

Společnost CHEMINVEST s.r.o. vznikla v roce 1995 vyčleněním divize Cheminvest v rámci restrukturalizace z Chemopetrolu Group a.s. Byla založena společenskou smlouvou dne 31. července 1995, uzavřenou mezi společnostmi Chemopetrol Group a.s. a CHEMINVEST s.r.o. Do roku 2000 byla dceřinou společností CHEMOPETROLU, a.s., která byla následně zprivatizována.

V současné době je společnost nezávislým právním subjektem, který nabízí zákazníkům zejména inženýrské, dodavatelské a konzultační služby včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně.

Společnost je držitelem příslušných živnostenských listů a oprávnění, na jejichž základě výše uvedené činnosti provozuje.

CERTIFIKACE

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 14001:2015
Certifikát ISO 45001:2018
Certifikát SCC**

AUTORIZACE ČKAIT, BOZP

Autorizace ČKAIT, autorizovaní technici a inženýři pro:

technologická zařízení staveb

vodní hospodářství a krajinné inženýrství

pozemní stavby

dopravní stavby

mosty a konstrukce

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (ŘSD)

Stupeň II a skupina odbornosti trubní vedení

Stupeň III a skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Stupeň II a skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Stupeň III a skupina odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osvědčení vyhláška č. 50/1978 Sb.
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Osvědčení k činnosti revize a zkoušky
provozovaných tlakových zařízení

POLITIKA IMS

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU CHEMINVEST, s.r.o.

CHEMINVEST, s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společnosti Chemopetrol, a. s. a nabízí svým zákazníkům komplexní služby návrhů, dodávek a výstavby investičních celků.

Předmětem  podnikání  společnosti   CHEMINVEST,  s.r.o.  jsou  zejména  inženýrské,  dodavatelské   a konzultační služby, včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně.

Vize společnosti je prosadit se jako významný dodavatel projektů na klíč pro místní i mezinárodní výstavbu.

Cíl společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Toho dosahujeme neustálým zlepšováním integrovaného systému managementu, interních procesů společnosti a zlepšováním schopnosti reagovat na vývoj trhu a změny prostředí.

POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

Pro splnění uvedených závazků společnosti v oblasti zabezpečení kvality podle požadavků normy ISO 9001 byl zaveden systém managementu kvality.

Spokojenost našich zákazníků považujeme za základ pro úspěšný rozvoj našeho podnikání. Podporujeme otevřenou atmosféru při komunikaci mezi pracovníky, která umožňuje využívat a rozvíjet jejich odborný potenciál, a přispíváme tak k dosahování vysoké kvality služeb.

Měřením a řízením hlavních procesů systém zabezpečuje zachování stabilně vysoké kvality služeb, kterou naši zákazníci očekávají. Předcházíme tak neefektivnímu zvyšování nákladů a ztrátě spokojenosti zákazníka. Aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšování a změny pružně promítáme do systému.

POLITIKA SYSTÉMU HSE

Společnosti si uvědomuje odpovědnost k životnímu prostředí a odpovědnost k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny naše činnosti jsou vykonávány v souladu s ochranou životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro prokázání našeho závazku k této odpovědnosti jsme se rozhodli k certifikaci naší společnosti podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

V souladu s těmito normami používáme přístroje, zařízení a pracovní materiály, které splňují příslušné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky bezpečnosti práce.

Dbáme o zvyšování environmentálního povědomí a povědomí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců. Uplatňujeme preventivní opatření v péči o životní prostředí a věcných škod a preventivní opatření pro omezení pracovních úrazů, zdravotních rizik souvisejících s prací a nemocí z povolání. Budujeme pozitivní pracovní prostředí s jasně vymezenými pravomocemi a odpovědnostmi.

Zavazujeme se k soustavnému zlepšování v oblasti životního prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika environmentálního systému managementu

Naším cílem je snížení množství produkovaných odpadů; efektivní využívání a snižování spotřeby surovin a energií používáním energeticky úsporných produktů a služeb.

Politika systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Našim cílem je nulový počet nehod a úrazů.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

PODPORUJEME

POŘÍZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ A SW PRO SPOLEČNOST CHEMINVEST S.R.O.

Projekt
CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019182 – POŘÍZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ A SW PRO SPOLEČNOST CHEMINVEST S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předloženého projektu je pořízení nových technologií a SW pro výrobu ve společnosti CHEMINVEST s.r.o. Konkrétně se jedná o 3D tisk a skener, SW Helios (ERP), CAD, cloudu.

Místem realizace je areál na adrese sídla firmy Gorkého 1613, 43601 Litvínov – Horní Litvínov, okres Most.