O NÁS

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Základy společnosti byly položeny v 70. letech minulého století při technologické restrukturalizaci tehdejších Chemických závodů ČSSP v Záluží, kdy byla ukončena výroba paliv na bázi chemického zpracování uhlí a zahájena rozsáhlá výstavba nových petrochemických výrob. Pro zajištění těchto investic byl osamostatněn a podstatně rozšířen tehdejší investiční odbor do útvaru náměstka pro výstavbu. Tento útvar byl při změně organizační struktury CHEMOPETROLu, a.s. v roce 1993 transformován do divize Cheminvest.

Společnost CHEMINVEST s.r.o. vznikla v roce 1995 vyčleněním divize Cheminvest v rámci restrukturalizace z Chemopetrolu Group a.s. Byla založena společenskou smlouvou dne 31. července 1995, uzavřenou mezi společnostmi Chemopetrol Group a.s. a CHEMINVEST s.r.o. Do roku 2000 byla dceřinou společností CHEMOPETROLU, a.s., která byla následně zprivatizována.

V současné době je společnost nezávislým právním subjektem, který nabízí zákazníkům zejména inženýrské, dodavatelské a konzultační služby včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně.

Společnost je držitelem příslušných živnostenských listů a oprávnění, na jejichž základě výše uvedené činnosti provozuje.

CERTIFIKACE

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 14001:2015
Certifikát ISO 45001:2018
Certifikát SCC**

AUTORIZACE ČKAIT, BOZP

Autorizace ČKAIT, autorizovaní technici a inženýři pro:

technologická zařízení staveb

vodní hospodářství a krajinné inženýrství

pozemní stavby

dopravní stavby

mosty a konstrukce

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (ŘSD)

Stupeň II a skupina odbornosti trubní vedení

Stupeň III a skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Stupeň II a skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Stupeň III a skupina odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osvědčení vyhláška č. 50/1978 Sb.
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Osvědčení k činnosti revize a zkoušky
provozovaných tlakových zařízení

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU CHEMINVEST, s.r.o.

CHEMINVEST s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společnosti Chemopetrol, a. s. a nabízí svým zákazníkům komplexní služby návrhů, dodávek a výstavby investičních celků.

Předmětem podnikání společnosti CHEMINVEST s.r.o. jsou zejména inženýrské, inženýrsko-dodavatelské a konsultační služby, včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně.

Vize společnosti je prosadit se jako významný dodavatel projektů na klíč pro místní i mezinárodní výstavbu.

Cíl společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Toho dosahujeme neustálým zlepšováním integrovaného systému managementu, interních procesů společnosti a zlepšováním schopnosti reagovat na vývoj trhu a změny prostředí.

Pro splnění uvedených závazků v oblasti zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců společnost zavedla a certifikovala systém integrovaného řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001.

Měřením a řízením hlavních procesů systém zabezpečuje zachování stabilně vysoké kvality služeb, kterou naši zákazníci očekávají. Předcházíme tak neefektivnímu zvyšování nákladů a ztrátě spokojenosti zákazníka. Aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšování a změny pružně promítáme do systému.

Společnost si uvědomuje odpovědnost k životnímu prostředí a odpovědnost k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny naše činnosti jsou vykonávány v souladu s ochranou životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V souladu s těmito normami, používáme přístroje, zařízení a pracovní materiály, které splňují příslušné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky bezpečnosti práce.

Dbáme o

  • spokojenost našich zákazníků, kterou považujeme za základ pro úspěšný rozvoj našeho podnikání. Podporujeme otevřenou atmosféru při komunikaci mezi pracovníky, která umožňuje využívat a rozvíjet jejich odborný potenciál, a přispíváme tak k dosahování vysoké kvality služeb.
  • zvyšování environmentálního povědomí a povědomí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců. Uplatňujeme preventivní opatření v péči o životní prostředí a věcných škod a preventivní opatření pro omezení pracovních úrazů, zdravotních rizik souvisejících s prací a nemocí z povolání. Budujeme pozitivní pracovní prostředí s jasně vymezenými pravomocemi a odpovědnostmi.
  • zvyšování kvalifikací zaměstnanců tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni.

 

Zavazujeme se

  • ke zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik.
  • být v souladu s právními požadavky platné legislativy EM a BOZP.
  • zapojit pracovníky do řešení problematiky BOZP formou projednání a spoluúčasti.

 

Naším cílem je

  • snížení množství produkovaných odpadů; efektivní využívání a snižování spotřeby surovin a energií používáním energeticky úsporných produktů a služeb.
  • neustálé zlepšování systému managementu BOZP a zajistit tak bezpečné a zdravé pracovní podmínky, odstraňování nebezpečí a minimalizace rizik vůči našim zaměstnancům i vůči externím zainteresovaným stranám z hlediska BOZP.

 

V Litvínově dne 1.2.2023

Ing. Tomáš Krenc, jednatel

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

PODPORUJEME

POŘÍZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ A SW PRO SPOLEČNOST CHEMINVEST S.R.O.

Projekt
CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019182 – POŘÍZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ A SW PRO SPOLEČNOST CHEMINVEST S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předloženého projektu je pořízení nových technologií a SW pro výrobu ve společnosti CHEMINVEST s.r.o. Konkrétně se jedná o 3D tisk a skener, SW Helios (ERP), CAD, cloudu.

Místem realizace je areál na adrese sídla firmy Gorkého 1613, 43601 Litvínov – Horní Litvínov, okres Most.

KREATIVNÍ VOUCHERY VE SPOLEČNOSTI CHEMINVEST S.R.O.

Projekt

KREATIVNÍ VOUCHERY VE SPOLEČNOSTI CHEMINVEST S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je inovace a oživení stávajících vstupních prostorů sídla společnosti CHEMINVEST s.r.o. (lobby, fasáda pater atd.) směrem k zákazníkům, tak aby prostředí společnosti navozovalo pro klienty vstřícný dojem. Výsledným produktem bude vytištěná architektonická studie navrhovaných variant.

Místem realizace je areál na adrese sídla firmy Gorkého 1613, 43601 Litvínov – Horní Litvínov, okres Most.