POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

CHEMINVEST s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společnosti Chemopetrol, a. s. a nabízí svým zákazníkům komplexní služby návrhů, dodávek a výstavby investičních celků.

Předmětem podnikání společnosti CHEMINVEST s.r.o. jsou zejména inženýrské, inženýrsko-dodavatelské a konsultační služby, včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně.

 

Vize společnosti je prosadit se jako významný dodavatel projektů na klíč pro místní i mezinárodní výstavbu.

 

Cíl společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Toho dosahujeme neustálým zlepšováním integrovaného systému managementu, interních procesů společnosti a zlepšováním schopnosti reagovat na vývoj trhu a změny prostředí.

Pro splnění uvedených závazků v oblasti zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců společnost zavedla a certifikovala systém integrovaného řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001.

Měřením a řízením hlavních procesů systém zabezpečuje zachování stabilně vysoké kvality služeb, kterou naši zákazníci očekávají. Předcházíme tak neefektivnímu zvyšování nákladů a ztrátě spokojenosti zákazníka. Aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšování a změny pružně promítáme do systému.

Společnost si uvědomuje odpovědnost k životnímu prostředí a odpovědnost k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny naše činnosti jsou vykonávány v souladu s ochranou životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V souladu s těmito normami, používáme přístroje, zařízení a pracovní materiály, které splňují příslušné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky bezpečnosti práce.

Dbáme o

  • spokojenost našich zákazníků, kterou považujeme za základ pro úspěšný rozvoj našeho podnikání. Podporujeme otevřenou atmosféru při komunikaci mezi pracovníky, která umožňuje využívat a rozvíjet jejich odborný potenciál, a přispíváme tak k dosahování vysoké kvality služeb.
  • zvyšování environmentálního povědomí a povědomí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců. Uplatňujeme preventivní opatření v péči o životní prostředí a věcných škod a preventivní opatření pro omezení pracovních úrazů, zdravotních rizik souvisejících s prací a nemocí z povolání. Budujeme pozitivní pracovní prostředí s jasně vymezenými pravomocemi a odpovědnostmi.
  • zvyšování kvalifikací zaměstnanců tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni.

 

Zavazujeme se

  • ke zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik.
  • být v souladu s právními požadavky platné legislativy EM a BOZP.
  • zapojit pracovníky do řešení problematiky BOZP formou projednání a spoluúčasti.

 

Naším cílem je

  • snížení množství produkovaných odpadů; efektivní využívání a snižování spotřeby surovin a energií používáním energeticky úsporných produktů a služeb.
  • neustálé zlepšování systému managementu BOZP a zajistit tak bezpečné a zdravé pracovní podmínky, odstraňování nebezpečí a minimalizace rizik vůči našim zaměstnancům i vůči externím zainteresovaným stranám z hlediska BOZP.

 

Ing. Vladimír Zemánek a Ing. Tomáš Krenc, jednatelé společnosti